บัญชีกำหนดปริมาณสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง
ท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2525
ลำดับที่

ชนิดสัตว์ป่าคุ้มครอง

จำนวน(ตัว)
1 กระรอกบินเล็กทุกชนิดในกลุ่ม (Genus) Gylopetes และในสกุล (Genus) Pteromyscus 2
2 กระรอกบินใหญ่ทุกชนิดในสกุล (Genus) Petaurista 2
3 กระรอกสามสี (Callosciurus prevostii) 2
4 ค่างทุกชนิดในสกุล (Genus) Presbytis 2
5 ค้างคาวกิตติ (Craseonycteris thonglongyai) 2
6 ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha) 2
7 ชะมดเช็ด (Viverricula indica) 2
8 ชะมดแผงสันหางดำ (Viverra megaspila) 2
9 ชะมดน้ำหรืออีเห็นน้ำ (Cynogale bennetti) 2
10 ชะนีทุกชนิดในสกุล (Genus) Fylobates 2
11 ช้างป่าหรือช้างเถื่อน (Elephas maximus) 2
12 นากทุกชนิดในสกุล (Genus) Lutra ในสกุล (Genus) Lutrogale และในสกุล (Genus) Amblonyx 2
13 บ่าง (Cynocephalus variegatus) 2
14 พญากระรอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Ratufa 2
15 พังพอนทุกชนิดในสกุล (Genus) Herpestes 2
16 เพียงพอนเส้นหลังขาว (Mustela strigidorsa) 2
17 เพียงพอนเหลือง (Mustela sibirica) 2
18 เพียงพอนเล็กสีน้ำตาล (Mustela nudipes) 2
19 เม่นหางพวงหรือเม่นขนอ่อน หรืออีแกะ หรือม้อก (Atherurus macrourus) 2
20 เม่นหางสั้นหรือเม่นใหญ่ (Hystrix brachyura) 2
21 หอนหรือเม่นน้อย (Atherurus angustiramus) 2
22 แมวลายหินอ่อน (Felis marmorata) 2
23 แมวดาวหรือแมวแกว (Felis bengalensis) 2
24 แมวป่าหัวแบน (Felis planiceps) 2
25 แมวป่าหรือเสือกระต่าย (Felis chaus) 2
26 ลิงลมหรือนางอาย (Nycticebus coucang) 2
27 ลิงทุกชนิดในสกุล (Genus) Macaca 2
28 ลิ่นหรือนิ่มทุกชนิดในสกุล (Genus) Manis 2
29 สมเสร็จหรือผสมเสร็จ (Tapirus indices) 2
30 เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) 2
31 เสือไฟ (Felis temmincki) 2
32 เสือปลา (Felis viverrina) 2
33 หมีขอหรือบินตุรง (Arctictis binturong) 2
34 หมูหริ่ง (Arctonyx cellaris) 2
35 หมาหริ่ง (Melogale personata) 2
36 หมาไม้ (martes flavigula) 2
37 อีเห็นลายเมฆ (Prionodon linsang) 2
38 อีเห็นลายเสือ (Prionodon pardicolor) 2
39 อีเห็นลายเสือโคร่ง (Hemigalus derbyanus) 2
40 กระทิงหรือเมย (Bos gaurus) 2
41 กระจงทุกชนิดหรือไก้ทุกชนิดในสกุล (Genus) Tragulus 2
42 กระต่ายป่า (Lepus siamensis) 2
43 กวาง (Cervus unicolor) 2
44 พะยูน (Dugong dugon) 2
45 วัวแดงหรือวัวดำหรือวัวเพลาะ (Bos banteng) 2
46 เสือโคร่ง (Panthera tigris) 2
47 เสือดาวหรือเสือดำ (Panthera pardus) 2
48 หมีควายหรือหมีดำ (Selenarctos thibetanus) 2
49 หมีหมาหรือหมีคน (Helarctos malayanus) 2
50 อีเก้งหรือฟาน (Muntiacus muntijak) 2
51 อีเก้งหม้อหรืออีเก้งดำหรือฟานดำ (Muntiacus feae) 2
52 นกกระสานวล (Ardea cinerea) 2
53 นกกระสาแดง (Ardea purpurea) 2
54 นกกระสาใหญ่ (Ardea sumatrana) 2
55 นกกระทาทุ่ง (Francolinus pintadeanus) 4
56 นกกระทาดงแข้งเขียว (Arborophila charltonii) 4
57 นกจาบปีกอ่อนทุกชนิดในวงศ์ (Family) Fringillidae 2
58 ไก่ป่า (Gallus gallus) 2
59 นกแขวก (Nycticorax nycticorax) 4
60 นกเป็ดน้ำทุกชนิดในวงศ์ (Family) Anatidaeยกเว้นนกเป็ดก่า (Cairina scutulata)  
  และนกเป็ดหงศ์ (Sarkideornis melanotos) ซึ่งกำหนดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 2
61 นกโป่งวิด (Rostratula benghalensis) 2
62 นกปากซ่อมทุกชนิดในสกุล (Genus) Capella 2
63 นกเปล้าธรรมดา (Treron Curvirostra) 4
64 นกพริก (Metopidius indicus) 2
65 นกมูม (Ducula badia) 2
66 นกลุมพูแดงหรือนกกะลุมพูแดง (Columba punicea) 2
67 นกลุมพูเขียวหรือนกกะลุมพูเขียว (Ducula aenea) 2
68 นกอัญชัญทุกชนิดในวงศ์ (Family) Rallidae 2
69 นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea) 4
70 นกอีดำหรือนกอีล้ำ (Gallinula chloropus) 4
71 นกอีโก้ง (Porphurio poliocephalus) 2
72 นกอีแจว (Hydrophasianus chirurgus) 2
73 นกกาน้ำทุกชนิดในวงศ์ (Family) Phalacrocoracidae 2
74 นกกระทุง (Pelecanus philippensis 2
75 นกกาบบัว (Ibis leucocephalus) 2
76 นกกระสาดำ (Ciconia nigra) 2
77 นกกระสาคอขาว (Ciconia episcopus) 2
78 นกกระสาคอดำ (Xemorhymchus asiaticus) 2
79 นกกุลาทุกชนิดหรือนกช้อนหอยทุกชนิดในวงศ์ (Family) Threskiornithidae 2
80 นกกระทาดงทุกชนิดในสกุล (Genis) Arborophila ยกเว้นนกกระทาดงแข้งเขียว (Arborophila charltonii 4
81 ไก่นวลหรือนกกระทาดงปากยาว (Rhizothera longirostris) 4
82 นกกระทาสองเดือยหรือนกกรองกร๊อย (CaloperdiX oculea) 4
83 นกกระทาป่าไผ่ (Bambusicola fytchii) 4
84 ไก่จุก (Rollulus roulroul) 2
85 ไก่ฟ้าทุกชนิดในสกุล (Genus) Lophura 2
86 ไก่ฟ้าหางลายขวาง (Syrmaticus  humiae) 2
87 นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) 4
88 นกกระเรียน (Grus antigone) 4
89 นกกระแตแต้แว้ดหรือนกต้อยตีวิดและนกกระแตทุกชนิดในสกุล (Genus) Vanellus 2
90 นกกระแตผีทุกชนิดในวงศ์ (Family) Burhinidae 2
91 นกกระติ้ดทุกชนิดและนกกระจาบทุกชนิดในวงศ์ (Family) Ploceidae 2
92 นกโกโรโกโส (Carpococcyx renauldi 2
93 นกกระปูดหรือนกกดทุกชนิดในสกุล (Genus) Centropus 2
94 นกกระเต็นหรือนกกำกวม นกปักหลัก นกปูเปี้ยว นกกินเปี้ยว นกกินปลาทุกชนิดในวงศ์ (Family) Alcedinidae 2
95 นกกะรางทุกชนิดในสกุล (Genus) GarrulaX 2
96 นกกะรางหัวขวาน (Upupa epops) 2
97 นกกะรองทอง (Leiothrix argentauris) 2
98 นกกะลิงหรือนกกะแล (Psittacula finschii) 2
99 นกกะลิงเขียดทุกชนิดในสกุล (Genus) Dendrocitta 2
100 นกกะวะหรือนกกาฮังหรือนกอีงากหรือนกกก (Buceros bicornis) 2
101 นกแกงหรือนกแก๊ก (Anthracoeeros albirostris) 2
102 นกกาเขาหรือนกเงือกดำ (Anthracoceros malayanus) 2
103 นกกาแวน (Crypsirina temia) 2
104 นกกินแมลงทุกชนิดในสกุล (Genus) Pellorneum 2
  ในสกุล (Genus) Trichastoma 2
  ในสกุล (Genus) Malacopteron 2
  ในสกุล (Genus) Stachyris 2
  ในสกุล (Genus) Macronous 2
  และในสกุล (Genus) Chrysomma 2
105 นกแก้วทุกชนิดในสกุล (Genus) Psittactla 2
106 นกกางเขนบ้านหรือนกบินหลาบ้าน หรือนกจีแจ๊บ หรือนกจีจู๊ (Copsychus saularis) 2
107 นกกางเขนดงหรือนกบินหลาดง หรือนกบินหลากวน หรือนกจิงปุ๊ย (Copsychus malabaricus) 2
108 นกกางเขนน้ำทุกชนิดในสกุล (Genus) Enicurus 2
109 นกกระเบื้องทุกชนิดในสกุล (Genus) Monticola 2
110 นกกระจ้อยทุกชนิดในวงศ์ย่อย (Subfamily) Sylviinae 2
111 นกกิ้งโครง (Sturnus nigricollis) 2
112 นกกินปลีทุกชนิดในวงศ์ (Family) Mectariniidae 2
113 นกกาน้อยหงอนยาว (Platylophus galericulatus) 2
114 นกกาน้อยแถบปีกขาว (Platylophus galericulatus 2
115 นกกาฝากทุกชนิดในวงศ์ (Family) Dicaeidae 2
116 นกเขนทุกชนิดในสกุล (Gemus Phoenicurus 2
  ในสกุล (Genus) Rhyacornis 2
  ในสกุล (Genus) Thamnolaea 2
  ในสกุล (Genus) Hodgsonius 2
  และในสกุล (Genus) Cinclidium 2
117 นกแขกเต้า (Psittacula alexandri) 2
118 นกเขาลายหรือนกเขาโนรีหรือนกเขาภู้ทุกชนิดในสกุล (Genus) Macropygia 4
119 นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica) 4
120 นกเขาใหญ่หรือนกเขาหลวง (Streptopelia chinensis) 4
121 นกเขาเล็กหรือนกเขาชวา (Geopelia striata) 4
122 นกเขาเขียว (Chalcophaps indica) 4
123 นกเขาพม่า (Streptopelia orientalis) 4
124 นกขัติยา (Cutia nipalensis) 2
125 นกขุนแผนทุกชนิดในวงศ์ (Family) Trogonidae 2
126 นกขมิ้นน้อยทุกชนิดและนกเขียวก้านตองทุกชนิดในวงศ์ (Family) Chlorpseidae 2
127 นกขุนทอง (Gracula religiosa) 2
128 นกขอบตาขาวทุกชนิดในวงศ์ (Family) Zosteropidae 2
129 นกขมิ้นทุกชนิดและนกเขียวครามทุกชนิดในวงศ์ (Family) Oriolidae 2
130 นกคอสามสี (Eupetes macrocerus) 2
131 นกคัดคูหงอนหรือนกคัดคูหงอน (Clamator coromandus) 2
132 นกคัดคูหรือนกคัคคูลายทุกชนิดในสกุล (Genus) Cuculs 2
133 นกคัดคูมรกตหรือนกคัดคูมรกตทุกชนิดในสกุล (Genus) CaConantis Cacomantis 2
134 นกคัดคูมรกตหรือนกคัดคูมรกตทุกชนิดในสกุล (Genus) Chrysococcyx 2
135 นกคัดคูแซงแซงหรือนกคัดคูแซงแซว (Surniculus lugubris) 2
136 นกเค้าแมวทุกชนิดในวงศ์ (Family) Strigidae 2
137 นกงั่ว (Anhinga anhinga) 2
138 นกเงือกทุกชนิดในวงศ์ (Family) Bucerotidae 2
139 นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (Pseudechelidon sirintarae) 2
140 นกจาบคาหรือนกตับคาทุกชนิดในวงศ์ (Family) Meropidae 2
141 นกจาบฝนทุกชนิดในวงศ์ (Family) Alaudidae 2
142 นกจับแมลงทุกชนิดในวงศ์ย่อย (Subfamily) Muscicapinae 2
143 นกจอกป่าหัวโต (Calorhamphus fuliginosus) 2
144 นกชาปีไหน (Caloenas nicobarica) 2
145 นกแซงแซวทุกชนิดในวงศ์ (Family) Dicruridae 2
146 นกดุเหว่า (Eudynamys scolopaceus) 2
147 นกเดินดงทุกชนิดในสกุล (Genus) Zoothera 2
  และในสกุล (Genus) Turdus 2
148 นกเด้าลมทุกชนิดในวงศ์ (Family) Motacillidac 2
149 นกตะกราม (Leptoptilos dubius) 2
150 นกตะกรุม (Leptoptilos javanicus) 2
151 นกตั้งล้อ (Megalaima virens) 2
152 นกติ๊ดทุกชนิดในวงศ์ (Family) Paridae 2
153 นกตีทอง (Megalaima haemacephala) 2
154 นกตบยุงหรือนกกะบ้าหรือนกตาฟางทุกชนิดในวงศ์ (Family) Caprimulgidae 2
155 นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis) 2
156 นกตะขาบดง (Eurystomus orientalis) 2
157 นกไต่ไม้ทุกชนิดในวงศ์ (Family) Sittidae 2
158 นกเต้าเล้าหรือนกแต้วแล้วหรือนกเต้นตามกวางทุกชนิดในวงศ์ (Family) Pittidae 2
159 นกนางแอ่นทุกชนิดในวงศ์ (Family) Apodidae ในวงศ์ ( family) pittidae 2
  และในวงศ์ (Family) Hirumdindae 2
160 นกนางนวลทุกชนิดในวงศ์ (Family) Laridae 2
161 นกบั้งรอดทุกชนิดในสกุล (Genus) Phaenicophaeus 2
162 นกปรอดหรือนกรอดทุกชนิดในวงศ์ (Family) Pycnonotidae 2
163 นกเป็ดผี (Podiceps ruficollis) 2
164 นกปากห่าง (Anastomus 0scitans) 2
165 นกปากนกแก้วทุกชนิดในสกุล (Genus) Paradoxornis 2
166 นกเป็ดหงส์ (Sarlidiornis melanotos) 2
167 นกเป็ดก่า (Cairina scutulata) 2
168 นกเปล้าทุกชนิดในสกุล (Genus) Treron  ยกเว้นนกเปล้าธรรมดา (Treron curvirostra) 2
169 นกเปล้าหน้าแดง (Ptiliompus jambu) 2
170 นกเปลือกไม้ (Certhia discolor) 2
171 นกปากกบทุกชนิดในวงศ์ (Family) Podargidae 2
172 นกปีกลายตาขาว (Actinodura ramsayi) 2
173 นกปีกแพรทุกชนิดในสกุล (Genus) Cochoa 2
174 นกพญาปากกว้างทุกชนิดในวงศ์ (Family) Eurylaimidae 2
175 นกพญาไฟทุกชนิดในวงศ์ (Family) Campephagidae 2
176 นกโพระดกทุกชนิดในสกุล (Genus) Megalaima 2
177 นกมุดน้ำ (Cincius pallasii) 2
178 นกยางทุกชนิดในวงศ์ (Family) Ardeidae 2
179 นกยูง (Pavo muticus) 2
180 นกระวังไพรทุกชนิดในสกุล (Genus) Pomatorhinus 2
181 นกลุมพูขาวหรือนกกะลุมพูขาว (Ducula bicolor) 2
182 นกแว่นทุกชนิดในสกุล (Genus) Polyplectron 2
183 นกศิวะทุกชนิดในสกุล (Genus) Minla 2
184 นกแสก (Tyto alba) 2
185 นกสาลิกาเขียวหรือนกขุนแผนดงเขียวทุกชนิดในสกุล (Genus) Cissa 2
186 นกสาลิกาลิ้นทอง (Fmpeliccps coronatus) 2
187 นกเสือแมลงทุกชนิดในสกุล (Genus) Pteruthius 2
  และในสกุล (Genus)Gampsorhynchus 2
188 นกใหญ่ (Psittinus cyamurus) 2
189 นกหกเล็กหรือนกข้าวสารทุกชนิดในสกุล  (Genus Loriculus) 2
190 นกหินหรือนกชนหิน (Rhinoplax vigil) 2
191 นกหว้า (Argusianus argus) 2
192 นกเหยี่ยวทุกชนิดและนกแร้งทุกชนิดในลำดับ (Order) Falconiformes 2
193 นกหัวขวาทุกชนิดในวงศ์ (Family) Picidae 2
194 นกเอี้ยงถ้ำ (Myophonus caeruleus) 2
195 นกแอ่นพง (Artamus fuscus) 2
196 อีแก (Corvus splendens) 2
197 อีกา (Corvus macrorhynchus) 2
198 นกอีเสือหัวดำ (Lanius schach) 2
199 นกเอี้ยงด่าง (Sturnus comtra) 2
200 นกเอี้ยงนวล (Sturnus burmannicus) 2
201 นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis) 2
202 นกเอี้ยงดำหรือนกเอี้ยงหงอน (Acridotheres javanicus) 2
203 นกฮูกหรือนกทึดทือทุกชนิดในสกุล (Genus) Ketupa 2
  และในสกุล (Genus) Bubo 2
204 กิ้งก่าบินทุกชนิดในสกุล (Genus) Draco 2
205 ตะกองหรือลั้งหรือกิ้งก่ายักษ์ (Physignathus cocincicus) 2
206 ตะโขง (Tomistoma schlegelii) 2
207 เต่ากระ (Eretmochelys imbricata bissa) 2
208 เต่ากระอาน (Batagur baska) 2
209 เต่าเดือยหรือเต่าควะหรือเต่าเขาสูง (Testudo impressa) 2
210 เต่าตนุ (Chelonia mydas japonica) 2
211 เต่าทะเลลอกเกอร์เฮด (Caretta caretta gigas) 2
212 เต่าปูลู (Platysternum megacephalum) 2
213 เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) 2
214 เต่าหก (Testudo emys) 2
215 เต่าหญ้าตาแดงหรือเต่าสังกะสีหรือเต่าทะเลริดเลย์ (Lepidochelys clivacea) 2
216 เต่าเหลืองหรือเต่าขี้ผึ้งหรือเต่าเทียน (Testudo elongata) 2
217 เห่าช้าง (Varanus rudicollis) 2
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำหนดปริมาณสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.2503
_____________________________
         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 228 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2515 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
         ข้อ 1. ให้เพิ่มเติมรายชื่สัตว์ป่าคุ้มครอง จำนวน 20 รายการ เพิ่มขึ้นจากบัญชีท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ฉบับลงวันที่ 22 เมษายน
         เรื่อง   กำหนดปริมาณสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503
         ข้อ  2. ผู้ใดมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองเกินปริมาณตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
         ข้อ 3. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2526
ชวน  หลีกภัย      
( นายชวน   หลีกภัย )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บัญชีกำหนดปริมาณสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง
ท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2526
ลำดับที่

ชนิดสัตว์ป่าคุ้มครอง

จำนวน(ตัว)
218 ค้างคาวปากย่น (Tadarida plicata) 2
219 นกคอสั้นตีนไว (Crocethia alba) 2
220 นกชายเลนและนกทะเลทุกชนิดในสกุล (Genus) Tringa 2
221 นกชายเลนปากกว้าง (Limicola falcinellus) 2
222 นกชายเลนปากโค้ง (Calidris furruginea) 2
223 นกซ่อมทะเลอกแดง (Limnodromus semipalmatus) 2
224 นกตีนเหลือง (Heteroscelus incanus) 2
225 นกน้อทและนกสติ้นทุกชนิดในสกุล (Genus) Calidris 2
226 นกปากแอ่นหางดำ (Limosa limosa) 2
227 นกปากแอ่นหางลาย (Limosa lapponica) 2
228 นกไผ่หรือนกกระติ๊ดเขียว (Erythrura prasina) 4
229 นกพลิกหิน (Arenaria interpres) 2
230 กิ้งก่าธรรมดาทุกชนิดในสกุล (Genus) Calotes 10
231 กิ้งก่าหนามทุกชนิดในสกุล (Genus) Acanthosaura 2
232 กิ้งก่าดงทุกชนิดในสกุล (Genus) Gonlooephalus 2
233 ตุ๊กกายหรือตุ๊กแกป่าทุกชนิดในสกุล (Genus) Cyrtodactyllus 2
234 ตุ๊กแกบินทุกชนิดในสกุล (Genus) ptychozoon 2
235 เต่าจักร (Geoemyda spinosa) 2
236 กำทั่งหรือกะท่าง  (Tylototriton versucosus) 2
237 กบทูด (Rana blythii) 2
คัดจากราชกิจจานะเบกษา
ฉบับพิเศษเล่มที่ 102 ตอนที่ 199 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 28
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำหนดปริมาณสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503
…………………………………….
        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 228 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2515 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
         ข้อ 1. ให้เพิ่มเติมรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองดังต่อไปนี้ ต่อท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 16 มกราคม 2526
เรื่องกำหนดปริมาณสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503
ลำดับที่

ชนิดสัตว์ป่าคุ้มครอง

จำนวน(ตัว)
238 นกออก Hliaeetus lencogaster) 2
239 นกอินทรีดำ (Ietinaetus malayensis ) 2
240 นกอินทรีปีกลาย (Agnila clanga) 2
241 นกอินทรีสีน้ำตาล (Aguila rapax) 2
242 กิ้งก่าป่าสีน้ำเงิน หรือกิ้งก่าพระอินทร์ (Aphaniotus) 10
243 ตุ๊กแกเขาหินทราย (Gekko petricolus) 10
244 ตุ๊กแกบ้านสีเทา (Gekko snithi) 10
245 ตุ๊กแกป่ากำพล (Cnemaspis kumpoli) 10
246 ตุ๊กแกป่าคอส้ม (Cnemadpis affinis) 10
247 ตุ๊กแกป่าไทย (Cnemaspis siamensis) 10
248 ตุ๊กแกป่าหัวโต (Aehnus alabotes felims) 10
249 ตุ๊กแกป่าอินเดีย (Cnemas mysoriensis) 10
250 ตุ๊กแกหลังจุดคู่ (Gello mmarehus) 10
251 คางคกขายาว (Cacophryne borbmica) 10
252 คางคกต้นไม้ (Pedostibes hosii) 10
253 คางคกเล็ก (bufo parvus) 10
254 คางคกหัวย (Ansonia malayana) 10
255 คางคกหัวเรียบ (Bufo macrotis) 10
256 จงโคร่ง (Bufo acper) 10
257 งูเขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum) 10
258 งูทางมะพร้าว (Elaphe radiata) 10
259 งูทางมะพร้าวดำ (Elaphe flamdimeata) 10
260 งูสิง  (ptyas korrus) 10
261 งูสิงหางดำ (Plyas carinatas) 10
262 งูสิงหางลาย (Plyas mucosus) 10
263 งูแสงอาทิตย์ (Xenopeltis unicolor) 10
264 งูหลาม (Python molurus bivittatus) 10
265 งูหลามปากเป็ด (Python curtus) 10
266 งูเหลือม (Python reticulatus) 10
        ข้อ 2. ผู้ใดมีสัตว์ป่าคุ้มครองตามข้อ 1. ไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่กำหนดนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
        ข้อ 3. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2528
ณรงค์ วงศ์วรรณ
(นายณรงค์ วงศ์วรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์