บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535
................................
หลักการ

กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
                    
 เหตุผล

        โดยที่เป็นการป้องกันมิให้สัตว์ป่าบางชนิดต้องสูญพันธุ์ สมควรกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิด
ดังกล่าวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

   (สำเนา)
    กฎกระทรวง
    ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2537)
    ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
    พ.ศ. 2535
   ------------------------


          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ.2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรม การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
         ข้อ 1 ให้สัตว์ป่าตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
         ข้อ 2  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
                ให้ไว้ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537


(ลงนาม) สุเทพ เทือกสุบรรณ
( นายสุเทพ   เทือกสุบรรณ )
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง


สัตว์ป่าจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม 
    1. กระจงควาย (Traguls napu)
    2. กระจงเล็ก (Traglus javanicus)
    3.กระต่ายป่า (Lepus peQuensis)
    4. กระทิงหรือเมย (Bos gequensis)
    5.กระรอกขาว (Callosciurus finlaysoni finlaysoni)
    6. กระรอกบินแก้มสีแดง (Hylopetes lepidus)
    7. กระรอกบินแก้มสีเทา ( Hylopetes phayrei)
    8.กระรอกบินเล็กแก้มขาว (Hylopetes phayrei)
    9. กระรอกบินเล็กเขาสูง (Hylopetes alboniger)
   10. กระบินสีเขม่า (Pteromyscus pulverlentus)
   11.กระรอกสามสี (Callosciurus pulverulentus)
   12.กระรอกหน้ากระแต ( Rhinosciurus laticaudatus)
   13.กระรอกหางม้าใหญ่ ( Sundasciurus hippurus)
   14.กวางป่า ( Cervus unicolor)
   15.ค่างดำ ( Presbytis femoralis)
   16.ค่างแว่นถิ่นใต้ (Semnopithecus obscurus)
   17.ค่างแว่นถิ่นเหนือ ( Srnmopithecus phayrei)
   18.ค่างหงอก (Semnopithecus cristantus)
   19.ค้างคาวกินแมลงนิ้วสั้น ( Nyctalus noctula)
   20.ค้างคาวขุนช้าง (Cheiromeles torquatus)
   21. ค้างคาวคุณกิตติ ( Craseonycteris thonglongyai)
   22.ค้างคาวจมูกหลอดท้องขาว ( Murina leucogaster)
   23.ค้างคาวจมูกหลอดสีทอง ( Murina aurata)
   24.ค้างคาวจมูกหลอดสีเทา ( Murina tubinaris)
   25.ค้างคาวจมูกหลอดหูยาว ( Murina huttoni )
   26.ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้น ( Murina cyclotis)
   27.ค้างคาวคอย ( Sphaeerias blanfordi)
   28.ค้างคาวดอยหลังลายขาว ( SCotomanes omatus)
   29.ค้างคาวท้องน้ำตาลสุราษฎร์ ( Eptesicus dermissus)
   30.ค้างคาวท้องน้ำตาลหูหนา (Eptesicus pachyotis)
   31.ค้างคาวท้องน้ำตาลใหญ่ ( Eptesicus serotinus)
   32.ค้างคาวปากย่น (Tadarida plicata)
   33.ค้างคาวปากย่นใหญ่ ( Tadarida teniotis )
   34.ค้างคาวปีกขนใต้ (Harpiocephalus harpia)
   35.ค้างคาวปีกขนเหนือ (Harpiocephslus mordax)
   36. ค้างคาวปีกจด (Baluonycteris maculate)
   37.ค้างคาวปีกถุงเคราดำ ( TaphoZous melanopogon)
   38.ค้างคาวปีกถุงต่อมคาง ( Taphozous longimanus)
   39.ค้างคาวปีกถุงปลอม ( Taphozous saccolaimus)
   40.ค้างคาวปีกถุงใหญ่ (Taphozous theobaldi)
   41.ค้างคาวปีกพับกลาง (Miniopterus medius)
   42.ค้างคาวปีกพับดำใหญ่ (Miniopterus magnater)
   43.ค้างคาวปีกพับเล็ก (Mimiopterus pusillus)
   44.ค้างคาวปีกพับใหญ่ ( Miniopterus schreibersii)
   45.ค้างคาวไผ่หัวแบนเล็ก (Tylonycteris pachypus)
   46.ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่ (Tylonycteris robustula)
   47.ค้างคาวเพดานเล็ก (Scotophilus kuhlii)
   48.ค้างคาวเพดานใหญ่ ( Scotophilus heathii)
   49.ค้างคาวฟันร่อง (Phoniscus atrox)
   50.ค้างคาวฟันหน้าซ้อนเล็ก (Hesperoptenus blandfordi)
   51.ค้างคาวฟันหน้าซ้อนใหญ่ (Hesperoptenus tickelli)
   52.ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก (Rhinolophus pearsoni)
   53.ค้าวคาวมงกุฎจมูกยาวใหญ่ (Rhinolophus yunanensis)
   54.ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลมเหนือ (Rhinolophus lepidus)
   55.ค้างคาวมงกุฎเทาแดง (Rhinolophus affinis)
   56.ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก (Rhinolophus coelophyllus)
   57.ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่ (Rhinolophus shameli)
   58.ค้างคาวมงกุฎมลายู (Rhinolophus malayanus)
   59.ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก (Rhinolophus thomasi)
   60.ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นใหญ่ (Rhinolophus acuminatus)
   61.ค้างคาวมงกุฎเล็ก (Rhinolophus pusillus)
   62.ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูเล็ก (Rhinolophus megaphyllus)
   63.ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้น (Rhinolophus stheno)
   64.ค้างคาวมงกุฎสามใบพัด (Rhinolophus trifoliatus)
   65.ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล (Rhinolophus marshalli)
   66.ค้างคาวมงกุฎหูโตเล็ก (Rhinolophus mscrotis)
   67.ค้างคาวมงกุฎหูโตใหญ่ (Rhinolophus paradoxolophus)
   68.ค้างคาวมงกุฎใหญ่ (Rhinolophus luctus)
   69.ค้างคาวมุงกุฎอินเดีย (Rhinolophus rouxi)
   70.ค้างคาวมือปุ่ม ( Glischropus tylopus)
   71.ค้างคาวแม่ไก่เกาะ (Pteropus hypomelanus)
   72.ค้างคาวแม่ไก่นครสวรรค์ (Pterpus intermedius)
   73.ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน (Pteropus vampyrus)
   74.ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (Pteropus lylei)
   75.ค้างคาวยอดกล้วยปีกปุ่ม (Kerivoula papillosa)
   76.ค้างคาวยอดกล้วยป่า (Kerivoula whitehheadi)
   77.ค้างคาวยอดกล้วยปีกใส (Kerivoula hardwickii)
   78.ค้างคาวยอดกล้วยผีเสื้อ (Kerivoula picta)
   79.ค้างคาวยอดกล้วยเล็ก (Kerivoula minuta)
   80.ค้างคาวลูกหนูกามหน้าบนเล็ก (Pipistrellus cadornae)
   81.ค้างคาวลูกหนูจิ๋ว (Pipistrellus tenuis)
   82. ค้างคาวลูกหนูถ้ำ (Pipistrellus pulveratus)
   83.ค้างคาวลูกหนูบ้าน (Pipistrellus javanicus)
   84.ค้างคาวลูกหนูสีทอง (Pipistrellus circumdatus)
   85.ค้างคาวลูกหนูอินเดีย (Pipistrellus coromandra)
   86.ค้างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea)
   87.ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก (Megaderma spasma)
   88.ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่ (Megaderma lyea)
   89.ค้าวคาวสามศร (Aselliscus stoliczkanus)
   90.ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า (Hipposideros lylei)
   91.ค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกรรณ (Hipposideros turpis)
   92.ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ (Hipposideros armiger)
   93.ค้างคาวหน้ายักษ์เล็ก (Hipposideros pomona)
   94.ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กจมูกปุ่ม (Hipposideros halophyllus)
   95.ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กดำ (Hipposideros ater)
   96.ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสองสี (Hipposideros bicolor)
   97.ค้างคาวหน้ายักษ์สีจาง (Hipposideros cinersceus)
   98.ค้างคาวหน้ายักษ์สองหลืบ (Hipposideros galeritus)
   99.ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ (Hipposideros larvatus)
   100.ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนโค้ง (Hipposideros diadema)
  101.ค้างคาวหน้ายักษ์หมอบุญส่ง (Hipposideros lekaguli)
  102.ค้างคาวหน้ายักษ์เล็ก (Macroglossus minimus)
  103.ค้างคาวหน้ายาวใหญ่ (Macroglossus sobrinus)
   104.ค้างคาวหน้าร่อง (Nyciteris tragata)
   105.ค้างคาวหัวดำ (Chironax melanocephhalus)
   106.ค้างคาวหางโผล่ (Emballonura monticola)
   107.ค้างคาวหางหนู (Rhimopoma microphyllum)
   108.ค้างคาวหูหนูดอยอ่างขาง (Myotis altatium)
   109.ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก (Myotis horsfieldii)
   110.ค้างคาวหูหนูตีนโตใหญ่ (Myotis hasseltii)
   111.ค้างคางหูหนูตีนเล็กเขี้ยวยาว (Myotis muricola)
   112.ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวสั้น (Myotis siligorensis)
   113.ค้างคาวหูหนูพม่า (Myotis montivagus)
   114.ค้างคาวหูหนูมือตีนปุ่ม (Myotis rosseti)
   115.ค้างคาวหูหนูยักษ์ (Myotis chinensis)
   116.ค้างคาวหูหนูหน้าขน (Myotis annectans)
   117.ค้างคาวอีอาอีโอ (Ia io)
   118.ค้างคาวไอ้แหว่ง (Coelops frithi)
   119.ชะนีแก้มขาว (Hylobates concolor)
   120.ชะนีธรรมดา หรือชะนีมือขาว (Hylobates lar)
   121.ชะนีมงกุฎ (Hylobates pileatus)
   122.ชะนีมือดำ (Hylobates agilis)
   123.ชะมดเช็ดหรือชะมดเชียง (Viverricula indica)
   124.ชะมดน้ำหรืออีเห็นน้ำ (Cynogale bennettii)
   125.ชะมดแผงสันหางดำ (Viverra megaspila)
   126.ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha)
   127.ช้างป่าหรือช้างเถื่อน (Elephas maximus)                             
  128.ทรายหรือเนื้อทรายหรือตามะแน (Axis porcinus)
   129.นากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinerea)
   130.นากใหญ่ขนเรียบ (Lutra perspicillata)
   131.นากใหญ่จมูกขนหรือนากใหญ่หัวปลาดุก  ( Lutra sumatrana)
   132.นากใหญ่ (Lutra lutra)
   133.บ่าง (Cynocephalus variegatus)
   134.ปลาโลมาปากขวด (Tursiops truncatus)
   135.ปลาโลมาริซโซ่ส์ (Granpus griseus)
   136.ปลาโลมาหลังโหนก (Sousa chinensis)
   137.ปลาโลมาหัวบาตร (Neophocaena phocaenoides)
   138.ปลาโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris)
   139.ปลาวาฬแกลบครีบดำ (Balaenoptera borealis)
   140.ปลาวาฬแกลบบรูด้า (Balaenoptera edeni)
   141.ปลาวาฬแกลบมิงค์ (Balaenoptera acutorostrata)
  142.ปลาวาฬนำร่องครีบสั้น (Globicephala macrorhynchus)
    143.ปลาวาฬสเปอร์มแคระ (Kogia simus)
    144.พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor)
    145.พญากระรอกบินสีดำ (Aeromys tephromelas)
    146.พญากระรอกบินหูขาว (Petaurista alborufus)
    147.พญากระรอกบินหูดำ (Petaurissta elegans)
    148.พญากระรอกบินหูแดง (Petaurista petaurista
  
149.พญากระรองเหลือง (Ratufa affinis)
  
150.พังพอนกินปู (Herpestes urva)
    151.พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus)
    152.เพียงพอนเล็กสีน้ำตาล (Mustela nudupes)
    153.เพียงพอนเส้นหลังจาว (Mustela strigidorsa)
    154.เพียงพอนเหลือง (Mustela sicirica)
    155.เม่นหางพวงหรือเม่นขนอ่อนหรืออีแกะหรือม้อก (Atherus mrourus)
    156.เม่นใหญ่แผงคอยาว (Hystrix brachyura)
    157.แมวดาวหรือแมวแกว (Felis bengalensis)
    158.แมวป่าหรือเสือกระต่าย (Felis chaus)
    159.แมวป่าหัวแบน (Felis planiceps)
    160.ลิงกัง (Macaca memestrina)
    161.ลิงลมหรือนางอาย (Nycticebus coucang)
    162.ลิงวอก (Macaca mulatta)
    163.ลิงเสน (Macaca arctoides)
    164.ลิงแสม (Macaca fadcicularis)
    165.ลิงอ้ายเงี้ยะหรือลิงอัสสัมหรือลิงภูเขา (Macaca assamensis)
    166.ลิ่นพันธุ์จีน (Manis pentadactyla)
   167.ลิ่นพันธุ์มลายู (Manis javanica)
   168.วัวแดงหรือวัวดำหรือวัวเพลาะ (Bos javanucus)
   169.เสือโคร่ง (Pamthera tigris)
   170.เสือดาวหรือเสือดำ (Panthera pardus)
  171.เสือปลา (Felis viverrina)
  172.เสือไฟ (Felis temminckii)
  173.เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa)
  174.หนูเกาะ (Rattus remotus)
  175.หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน (Niviventer hinpoon)                      
  178.หมาจิ้งจอก (Canis aureus)
  179.หมาในหรือหมาแดง (Cuon slpinus)
 
180.หมาไม้ (Martes flavigula)
  181.หมาหริ่ง (Melogale personata)
  182.หมีขอหรือบินตุรง (Aectictis binturong)
  183.หมีขอควายหรือหมีดำ (Ursus thibetanus)
  184.หมีหมาหรือหมีคน (Ursus malayanus)
  185.หมูหริ่ง (Arctonyx collsris)
  186.อีเก้งหรือฟาน (Muntiacus muntjak)
  187.อีเห็นลายเมฆหรือชะมดแปลงลายแถบ (Prionodon linsang)
  188.อีเห็นลายเสือหรือชะมดแปลงลายจุด (prionodon pardicolor
 
189.อีเห็นลายเสือโคร่งหรืออีเห็นลายพาด (Hemigalus derbyanus)

 

สัตว์ป่าจำพวกนก

   1.ไก่จุก (Rollulus rouloul)
  
2.ไก่ป่า (Gallus gallus)
   
3.ไก่ฟ้าทุกชนิดในสกุล (Genus) Lophura
  
4.ไก่ฟ้าหางลายขวาง (Syrmaticus humiae)
  
5.นกกระจ้อยทุกชนิดในวงศ์ (Family) Sylviidae
   
6.นกกระจ้อยป่าโกงกาง  ( Gerygone sulphurea )
   7.
นกระจาบทุกชนิดในวงศ์ ( Family ) Ploceidae
 
  8.นกกระจิ๊ดทุกชนิดในวงศ์ ( Family) Sylviidae
    9.นกกระจิบทุกชนิดในวงศ์ ( Family) Sylviidae
   10. นกกระติ๊ดทุกชนิดในวงศ์ ( Family) Estrildiae
 
  11.นกกระแตผีทุกชนิดในวงศ์ ( Family ) Burhinidae
   12.นกกระทาทุกชนิดในสกุล ( Genus)  Arborophila
   
13.นกกระทาดงปากยาวหรือไก่นวล ( Rhizothera longirostris)
   
14.นกระทาทุ่ง ( Francolinus pintadeeanus)
   15.นกกระทาป่าไผ่ ( Bambusiclo fytchii )
   16.นกกระทาสองสองเดือยหรือนกกรองกร๊อย ( Caloperdix oculea )
 
  17นกระทุง ( Pelecanus philippensis )
  
18.นกกระเบื้องทุกชนิดในสกุล ( Genus) Mmonticola
   19.นกกระปูดหรือนกกดทุกชนิดในสกุล  ( Genus ) Centropus
   20.นกกระสาขาว ( Ciconia ciconia)
   21.นกกระสาคอขาว ( Ciconia episcopus )
   22. นกระสาคอขาวปากแดง ( Ciconia stormi )
   23.นกกระสาคอดำ ( Ephippiorhynchus asiaticus )
   24.นกกระสาดำ ( Ciconia nigra )
   25.นกกระสาแดง ( Aedea purpurea)
   26.นกกระสานวล ( Ardea cinerea )
   27.นกกระสาปากเหลือง ( Mycteeria cinerea)
   28.นกกระสาใหญ่ ( Ardea sumatrana ) 
   29.นกกวัก ( Amaurornis phoenicurus)
   30.นกกะรองทองแก้มขาว ( Leiothrix argentauris)
   31.นกกะรางทุกชนิดในสกุล  (Genus ) Garrlax และในสกุล ( Genus)Liocicochla
   32.นกกะรางหัวขวาน ( Upupa epops)
  33.นกกะลิงหรือนกกระแล (Psittacula finschii)
  34.นกกะลิงเขียดทุกชนิดในสกุล ( Genus ) dendrocitta
  35.นกกะวะหรือนกกาฮังหรือนกอีงากหรือนกกก ( Buceros bicornis )
  36.นกเขาหรือนกเหงือกดำ ( Anthracoceros malayanus)
  37.นกกางเขนดงหรือนกบินหลาดงหรือนกบินหลาควนหรือนกจิงปุ๊ย
            ( Copsychus malabaricus)
  38.นกกางเขนน้ำทุกชนิดในสกุล ( Genus) Enicurus
  39.นกกางเขนบ้านหรือนกบินหลาบ้านหรือนกจ ีแจ้บหรืออนกจีจู๊
            ( Copsychus saularis )
  40.นกกาน้อยแถบปีกขาว ( Platysmurus leucopterus)
  41.นกกาน้อยหงอนยาว ( Platylophus  galericulatus)
  42.นกกาน้ำทุกชนิดในวงศ  ( Family ) Phalacrocoracidae )
  43.นกกาบบัว ( Mycteria leucocephala )
  44.นกกาฝากทุกชนิดในวงศ์ ( Family ) Dicaeidae
  45.นกกาแวน ( Crypsirina temia )
  46.นกกิ้งโครงทุกชนิดในสกุล ( Genus ) Saroglossa และในสกุล
           ( Genus)   Sturnus
 
47.นกกินปลีทุกชนิดในวงศ์ ( Family) Nectariniidae
  48.นกกินเบี้ยว และนกกระเต็นหรือกระเต็นทุกชนิดในวงศ์ ( Family) Nectariniidae
  49.นกกินแมลงทุกชนิดมรสกุล ( Family ) Chrysomma  ในสกุล ( Genus)
       Macronous ในสกุล  ( Genus) Malacopteron  ในสกุล ( Genus)
       Stachyris

  50.นกกุลาทุกชนิดหรือนกซ้อนหอยทุกชนิดในวงศ์ ( Family )Threskiornithidae
  51.นกแกงหรือนกแก๊ก ( Anthracoceros albistris )
  52.นกแก้วทุกชนิดในสกุล ( Genus) Psiittacula
  53.นกโกโรโกโส ( Carpococcyx  renauldi)
  54.นกขมิ้นทุกชนิดในวงศ์ ( Family) Oriolidae
  55.นกขมิ้นทุกชนิดและนกเขียวก้านตองทุกชนิดในวงศ์ (Family) Chloropseidae
  56.นกขัติยา ( Cutia  nipalensis )
  57.นกขุนทอง ( Gracula religiosa )
  58.นกขุนแผน ( Urocissa erythrorhyncha)
  59.นกขุนแผนทุกชนิดในสกุล (Family) Trogonidae
  60.นกเขนทุกชนิดในสกุลในสกุล ( Genus ) Chaimarrornis   ในสกุล ( Genus )           Cinclidium ในสกุล (Genus) Hodgsonius ในสกุล ( Genus) Rhyacornis
  61.นกเขนน้อยทุกชนิดในสกุล (Genus ) Erithacus ในสกุล (Genus) Luscinia            และ       ในสกุล(Genus) Tarsiger
  62.นกเขาเขียว ( chalcophaps indica )
  63.นกเขาพม่า ( Streptopelia  orientalis )
  64.นกเขาไฟ ( Streptopelia tranQuebarica )
  65.นกเขาลายหรือนกเขาโนรี หรือนกเขาตู้ทุกชนิดในสกกุล (Genus)     Macropygia
  66.นกเขียวคราม ( Irena puella )
  67.นกแขกเต้า ( Psittacula alexandri )
  68.นกแขวก ( Nycticorax  nyxticorax )
  69.นกคอสั้นตีนไว ( Calidris alba )
  70.นกคอสามสี ( Eupetes macrocerus )
  71.นกคัดคูหรือนกคัดคูทุกชนิดในสกุล ( Genus ) Cacomantis ในสกุล ( Genus )
       Chrysococccyx ในสกุล ( Genus) Clamator ในสกุล ( Genus)      Surniculus
  72.นกเค้าทุกชนิดในวงศ์ (FamiStrigidae
  73.นกงั่วหรือนกอ้ายงั่ว ( Anhinga  melangater )
  74.นกเงือกทุกชนิดในวงศ์ ( Family ) Bucerotidae
  75.นกจมูกหลอดในวงศ์ ( Family ) Procellariidae
  76.นกจอกป่าหัวโต ( Calorhamphus fuliginosus)
  77.นกจับแมลงทุกชนิดในวงศ์ ( Family ) Muscicapidae
  78.นกจาบดินทุกชนิดในวงศ์ ( Family) Fringillidae
  79.นกจาบดินทุกชนิดในสกุล ( Genus) Pellornrum
  80.นกจาบปีกอ่อนทุกชนิดในวงศ์ ( Family)Fringilliae
  81.นกจาบฝนทุกชนิดในวงศ์ ( Family ) Alaudidae
  82.นกจุนจู๋ทุกชนิดในวงศ์ ( Family) Sylviidae
  83.นกชาปีไหน ( Caloenas nicobarica)
  84.นกชายเลนทุกชนิดในสกุล ( Genus) Calidris ในสกุล ( genus)
         Eurynorhynchus ในสกุล (Genus) Limicในสกุล ( Genus) Triga และ  
       ในสกุล ( Genus) Xenus
  85.นกซ่อมทะเลทุกชนิดในสกุล (Genus) Limnodromus
  86.นกแซงแซวทุกชนิดในวงศ์ ( Family) Dicuridae
  87.นกแซวสวรรค์ในวงศ์ (Family) Monarchidae)
  88.นกดุเหว่าหรือนกกาเหว่า ( Eudynamys Scolopacea)
  89.นกเค้าดิน ( Actitis hypoleucos)
  90.นกเค้าลมทุกชนิดในวงศ์ (Family) Motacillidae
  91.นกเดินกชนิดในสกุล ( Genus) Turdus และในสกุล (Genus) Zoothera
  92.นกตบยุงหรือนกกะบาหรือนกตาฟางทุกชนิดในวงศ์ (Family) Caprimulgidae
  93.นกต้อยตีวิดหรือนกกระแต้เว้ด และนกกระแตทุกชนิดในสกุล (Genus)
      Vanellus
  94.นกตะกราม ( Leptoptilos dubius)
  95.นกตะกรุม ( Leptotilos javanicus)
  96.นกตะขาบดง ( Eurystomus orientalis)
  97.นกตะขาบทุ่ง ( Coracias benghalensis)
  98.นกตั้งล้อ ( Megalaima virens)
  99.นกติ๊ดทุกชนิดในวงศ์ ( Family) Paridae
 100.นกตีทอง (Megalaima haemacephala)
 101.นกตีนเทียน ( Himantopus himantopus)
 102.นกตีนเหลือง (Heteroscelus brevipes)
 103.นกเต้าเล้าหรือนกแต้วแร้วหรือนกแต้วแล้วหรือนกเต้นตามกวางทุกชนิดในวงศ์
        (Family) Pittidae ยกเว้นนกแต้วแล้วท้องดำ (Pitta gurneyi)
  104.นกไต่ไม้ทุกชนิดในวงศ์ (Family) Sittidae
  105.นกทะเลทุกชนิดในสกุล (Genus) Tringa
  106.นกน๊อททุกชนิดและนกสติ๊นทุกชนิด ในสกุล (Genus) Calidris
  107.นกนางนวลทุกชนิดในวงศ์ (Family) Laridae
  108.นกนางแอ่นทุกชนิดในวงศ์ (Family) Hirundinidae นกแอ่นฟ้าทุกชนิดในวงศ์
            (Family)Apodidae และนกแอ่นทุกชนิดในวงศ์ (Family) Apodidae
  109.นกบั้งรอทุกชนิดในสกุล (Genus) Phaenicophaeus
  110.นกปรอดหรือนกกรอดทุกชนิดในวงศ์ (Family) Pycnonomidae
  111.นกปากกบทุกชนิดในวงศ์ (Family) Batrachostomidae
  112.นกปากปากช้อนทุกชนิดในสกุล (Genus) Platalea
  113.นกปากซ่อมทุกชนิดในสกุล (Genus) Gallinago ในสกุล (Genus)
      Lymnocryptes
และในสกุล ( Genus) Scolopax
  114.นกปากแก้วทุกชนิดในสกุล (Genus) Paradoxornis
  115.นกห่าง (Anastomus oscitans)
  116.นกปากแอ่นทุกชนิดในสกุล (Genus) Limosa
  117.นกปีกแพรทุกชนิดในสกุล ( Genus) Cochoa
  118.นกปีกลายตาขาว (Actinodura ramsayi)
  119.นกปีกลายสก๊อต ( Garrulus glandarius)
  120.นกเป็ดก่า (Cairina scutulata)
  121.นกเป็ดน้ำทุกชนิดในวงศ์ ( Family) Anatidae
  122.นกเป็ดผี (Tachybaptus ruficollis)
  123.นกเป็ดหงษ์ ( Sarkidiornis melelanotos)
  124.นกเปล้าทุกชนิดในสกุล (Genus) Treron
  125.นกเปล้าหน้าแดง ( Ptilinopus jambu)
  126.นกเปลือกไม้( Certhia discolor)
  127.นกโป่งวิด (Rostratula benghalensis)
  128.นกไผ่หรือนกกระติ๊ดเขียว (Erythrurasina)
  129.นกพงทุกชนิดในวงศ์ (Family) Sylviidae)
  130.นกพญาปากกว้างทุกชนิดในวงศ์ (Family) Eurylaimidae
  131.นกพญาไฟทุกชนิดในวงศ์ (Family) Campephagidae
  132.นกพริก (Metopidius indicus)
  133.นกพลิกหัน (Arnaria interpres)
  134.นกฟินฟุต (Heliopais personata)
  135.นกโพระดกทุกชนิดในสกุล (Genus)Megalaima
  136.นกมุดน้ำ ( Cinclus palllasii)
  137.นกมูม ( Ducula badia)
  138.นกยางทุกชนิดในวงศ์ ( Family) Aedeidae
  139.นกยูง ( Pavo muticus)
  140.นกร่อนทะเลในวงศ์ ( Family) Phaethontidae
  
141.นกระวังไพรทุกชนิดในสกุล (Genus) Pomatorhinus
  
142.นกรัฟ (Philomachus pugnax)
    143.นกลุมพูหรือนกกะลุมพู (Ducula aenea)
  
144. นกลุมพูขาวหรือนกกะลุมพูขาว (Ducula bicolor)
  
145.นกลุมพูแดงหรือนกกะลุมพูแดง (Columba pumicea)
  
146.นกแว่นทุกชนิดในสกุล (Genys) Polypllectron
  
147.นกแว่นตาขาวทุกชนิดในวงศ์ (family) Zosteropidae
  
148.นกศิวะทุกชนิดในสกุล (Genys) Minla
  
149.นกสกัวในวงศ์ (Family)Stercorariidae
    150.นกสาลิกาเขียวทุกชนิดในสกุล (Genus) Cissa
  
151.นกสาลิกาเขียวทุกชนิดในสกุล (Genus) Gampsorhynchus และในสกุล             (Genus) Pteruthius
  
152.นกแสก (Tyto alba)
  
153.นกหกเล็กหรือนกข้าวสาร ทุกชนิดในสกุล (Genus)Loriculus
   154.นกหกใหญ่ (Psittinus cyanurus)
   155.นกหว้า (Argusianus argus)
  
156.นกหัวขวานทุกชนิดในวงศ์ (Family) Picidae
  
157.นกหัวโตทุกชนิดในสกุล (Genus) Charadrius และในสกุล(Genus)Pluvuslis
  
158.นกหัวโตกินปู  (Dromas ardeola)
  
159.นกหินหรือนกชนหิน (Rhinoplax vigil)
    160.นกเหยี่ยวทุกชนิดในวงศ์ (Family)Accipitridae และในวงศ์                       
               (Family)Falconidae
  
161.นกออก (Haliaeetus leucogaster)
  
162.นกอัญชันทุกชนิดในวงศ์ (Family) Rallidae
  
163.นกอินทรีดำ (Tctimaetus malayensis)
    164.นกอินทรีแถบปีกดำ (Hieraaetus Fasciatus)
    165.นกอินทรีปีกลา (Aquila clanga)
    166.นกอินทรีเล็ก (Hieraaetus pennatus)
  
167.นกอินทรีสีน้ำตาล (Aquila rapax)
  
168.นกอินทรีหัวไหล่ขาว (Aquila heliaca)
  
169.นกอีก๋อยทุกชนิดในสกุล (Genus) Numenius
  
170.นกอีโก้ง (Porphyrio porphyrio)
  
171.นกอีแจว (Hydrophasianus chirugus)
  
172.นกอีดำหรืออีล้ำ (Gallinula chloropus)
  
173.นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea)
  
174.นกอีเสือทุกชนิดในสกุล  (Genus) Lanuus
 
   175.นกเอี้ยงทุกชนิด ในสกุล (Genus) Acridotheres ในสกุล (Genus)      
           Ampeliepa
ในสกุล (Genus)Aplonis และในสกุล (Genus)Sturnus
  
176.นกเอี้ยงถ้ำ (Myiophoneus caeruleus)
    177.นกแอ่นทุ่งทุกชนิดในสกุล (Genus) Glareola
  
178.นกแอ่นพง (Artamus fuscus)
    179.นกฮูกหรือนกทืดทือทุกชนิดในสกุล (Genus) Bubo และในสกุล (Genus)
          
Otus และในสกุล (Genus)Ketupa 
 
  180.อีกา (C0rvus macrorhynchos)
    181.อีแก (Corvus splendens)
  
182.อีแร้งทุกชนิดและพญาแร้งทุกชนิด ในสกุล (Genus)Aegypius ในสกุล
               (Genud) Gyps  และในสกุล (Genus) Sarcogyps
     

สัตว์ป่าจำพวกเลื้อยคลาน


    1.กิ้งก่าดงทุกชนิดในสกุล (Genus) Gonocephalus
  
2.กิ้งก่าธรรมดาทุกชนิดในสกุล (Genys) Calotes
    3.กิ้งก่าบินทุกชนิดในสกุล (Genus)Draco
    4.กิ้งก่าป่าสีน้ำเงินหรือกิ้งก่าพระอินทร์ (Aphaniotis gusca)
    5.กิ้งก่าหนามทุกชนิดในสกุล (Genus) Acanthosaura
    6.งูเขียวกาบหมาก (Gonysoma oxycephalum)
    7.งูจงอาง (Ophiophagus hannah)
    8.งูทางมะพร้าว (Elaphe radiata)
    9.งูทางมะพร้าวดำหรืองูทางมะพร้าวมลายูหรืองูหลุนชุม (Elaphe flavolineata)
   10.งูสิง (Ptyas Korros)
  
11.งูสิงหางดำ (Ptyas carinatus)
   12.งูสิงหางลายหรืองูสิงลาย (Ptyas mucosus)
   13.งูแสงอาทิตย์ (Xenopeltis unicolor)
   14.งูหลาม (Python molurus bivittatus)
   15.งูหลามปากเป็ด (Pythom curtus)
   16.งูเหลือม (Python reticulatus)
   17.จระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus)
   18.จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis)
   19.ตะกวด (Varanys mebulosus)
   20.ตะกองหรือลั้งหรือกิ้งก่ายักษ์ (Physignathus cocincinus)
   21.ตะโขง (Tomistoma schlegelii)
   22.ตะพาบหรือปลาฝา (Amyda cartilagimea)
   23.ตะพาบแก้มแดงหรือปลาฝาดำ (Doganid subplana)
   24.ตะพาบข้าวตอกหรือตะพาบดาว (Amyda cartilaginea
           nakornsritamaratensis)
   25.ตะพาบพม่า (Nilssonia formosa)
   26.ตะพาบม่านลายหรือกราวลายหรือกริวลาย (Chitra chitra)
   27.ตะพาบหัวกบหรือกราวเขียวหรือกริวดาว (Pelochelys bibroni)    
   28.ตุ๊กกายหรือตุ๊กแกป่าทุกชนิดในสกุล (Genus) Cyrtodactylus
   29.ตุ๊กแกเขาหินทราย (Gekko petricolus)
   30.ตุ๊กแกบ้านสีเทา (Gekko smithii)    
   31.ตุ๊กแกบินทุกชนิดในสกุล (Genus)Ptychozoon
   32.ตุ๊กแกป่ากำพลหรือจิ้งจกนิ้วยาวกำพล (Cnemaspis kumpoli)
   33.ตุ๊กแกป่าคอส้มหรือจิ้งจกนิ้วยาวมลายู (Cnemaspis affinis)
   34.ตุ๊กแกป่าไทยหรือจิ้งจกนิ้วยาวไทย (Cnemaspis siamensis)
    35.ตุ๊กแกปาอินเดียหรือจิ้งจกนิ้วยาวอินเดีย (Cnemaspis mysoriensis)
    36.ตุ๊กแกหลังจุดคู่ (Gekko tuberculatus)
    37.ตุ๊กแกหัวโต (Aeluroscalabotes felinus)
    38.ตุ๊ดตู่ (varanus dumerilii)
    39.เต่ากระ (Eretmochelys imbricata)
    40.เต่ากระอาน (Batagur baska)
    41.เต่าจาน (Batagur baska ranomgmsis)
    42.เต่าจักร (Heosemys spinosa)
    43.เต่าจันหรือหลังราบ (Pyxidea mouhotii)
    44.เต่าดำหรือเต่ากา (Siebenrockiella crassicollis)
    45.เต่าเดือยหรือเต่าควะหรือเต่าเขาสูง (Manouria impressa)
    46.เต่าตนุ (Chelonia mydas)
    47.เต่าทะเลลอกเกอร์เฮอหรือเต่าหัวฆ้อนหรือเต่าหัวโต (Caretta caretta)
    48.เต่าทับทิม (Notochelys platynota)
    49.เต่านา (Malayemys subtrijuga)
    50.เต่าบึงหัวเหลืองหรือเต่าบัวหรือเต่าหม้อหรือเต่าวัดหัวเหลือง 
           (Hieremys annadalii)
    51.เต่าใบไม้หรือเต่าแดง (Cyclemys demtata)
    52.เต่าปากเหลือง (Melanochelys trijuga)
    53.เต่าปูลู (Platysternon megacephalum)
    54.เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea)
    55.เต่าลายตีนเป็ดหรือเต่าหัวแดง (Callagur borneoensis)
    56.เต่าหกหรือเต่าหกเหลือง (Manouria emys)
    57.เต่าหญ้าตาแดงหรือเต่าสังกะสีหรือเต่าทะเลริดเลย์ (Lepidochelys olivacea)
    58.เต่าห้วยคอลาย (CyClemys tcheponensis)
    59.เต่าหวาย (Heosemys grandis)
    60.เต่าหับ (Cuoea amboinensis)
    61.เต่าเหลืองหรือเต่าขี้ผึ้งหรือเต่าเทียม (Indotestudo elongata)
    62.เห่าช้าง (Varanus rudicollis)
    63.เหี้ย (Varanus salvator)

ัตว์ป่าจำพวกสะเทินน้ำสะเทินบก

    1.กบเกาะช้าง (Rana kohchangae)
    2.กบดอยช้าง (Rama aenea)
    3.กบท่าสาร (Ingerana tasanae)
    4.กบทูดหรือเขียดแลว (Rana blythii)
    5.กบอกหนาม (Rama fasciculispina)
    6.กะทั่งหรือกะท่างหรือจักกิ้มน้ำ (Tylototriton verrucosus)
    7.คางคกขายาว (Leptophryne borbonoca)
    8.คางคกต้นไม้ (Pedostibes hosii)
    9.คางคกเล็กหรือคางคกแคระ (Bufo parvus)
    10.คางคกห้วยมลายู (Ansonia malayana)
    11.คางคกหัวเรียบ (Bufo macrotis)
    12.จงโคร่ง (Bufo asper)

สัตว์ป่าจำพวกแมลง

    1.ด้วงกว่างดาว (Cheirotonus parryi)
    2.ด้วงคีมยีราฟ (Cladagnathus giraffa)
    3.ด้วงดินขอบทองแดง (Mouhotia batesi)
    4.ด้วงดินปีกแผ่น (Mormolvce phyllodes)
    5.ผีเสื้อกลางคืนค้างคาว (Lyssa zampa)
    6.ผีเสื้อกลางคืนหางยาวทุกชนิดในสกุล (Genus)Actias
    7.ผีเสื้อไกเซอร์ทุกชนิดในสกุล (Genus) Teinopalpus
    8.ผีเสื้อถุงทองทุกชนิดในสกุล (Genus) troides
    9.ผีเสื้อนางพญาทุกชนิด (Genus)Stichophthalma
    10.ผีเสื้อภูฐานทุกชนิดในสกุล (Genus)Bhutanitis
    11.ผีเสื้อรักแร้ขาว (Papilio protenor)
    12.ผีเสื้อหางดาบตาลไหม (Meandrusa gyas)
    13.ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว(Papilio palinurus)

สัตว์ป่าจำพวกปลา

    1.ปลาตะพัดหรือปลาอโรวาน่า (Scleropages formosus)
    2.ปลาติดหินหรือปลาค้างคาว (Oreeglanis siamensis)
    3.ปลาเสือตอ ปลาเสือ หรือปลาลาด (Datnioides microlepis)
    4.ปลาหมูอารีย์ (Botia sidthimunkii)

สัตว์ป่าจำพวกไม่มีกระดูกสันหลัง

    1.กัลปังหาทุกชนิดในอันดับ (Order) Gorgonacea
    2.กัลปังหาดำทุกชนิดในอันดับ (Order) Antipatharia
    3.ดอกไม้ทะเลทุกชนิดในอันดับ (Order) Actinaria
    4.บึ้งตัวใหญ่สีดำ (Melophaeus albostriatus)
    5.บึ้งตัวใหญ่สีน้ำตาล (Melophaeus minax)
    6.ปะการังแข็งทุกชนิดในอันดับ (Order) Scleractinia และในอันดับ
         (Order)Stylasterina
    7.ปะการังไฟทุกชนิดในสกุล (Genus)Milleporina)
    8.ปะการังสีฟ้าทุกชนิดในอันดับ (Order)Helioporacea                            
    9.ปะการังอ่อนทุกชนิดในอันดับ (Order)Alcyonacea
    10.ปูเจ้าฟ้า (Phricotelphusa sirndhorn)
    11.ปูราชินี (Demanietta sirindhorn)
    12.หอยมือเสือทุกชนิด (Tridacna spp.)
    13.หอยสังข์แตร (Charonia tritonis)